OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

I Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej ,,OWH”, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.2. OWH regulują zasady współpracy pomiędzy spółką „Mega” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196021, NIP: 7542762431, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 zł, zwaną dalej „Producentem”, a składającym Zamówienia na towary oferowane przez Producenta, zwanym dalej „Zamawiającym”.

1.3. OWH stanowią integralną część umów i wiążą Producenta oraz Zamawiającego w całości od chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

1.4. OWH dostępne są na stronie internetowej www.mega-nysa.pl.

1.5. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Producentem, przyjęcie przez niego OWH przy jednym Zamówieniu uważa się za akceptację OWH dla wszystkich pozostałych Zamówień (do czasu zmiany treści OWH).

1.6. Odstępstwa od OWH są możliwe jedynie poprzez wyraźną, pisemną (pod rygorem nieważności) ich akceptację przez Producenta i Zamawiającego.

1.7. Postanowienia OWH nie dotyczą relacji sprzedawca – konsument i tym samym nie uwzględniają uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu, ani też uprawnień zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II Zamówienia

2.1 Zawarcie umowy następuje na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem o akceptacji OWH („Zamówienie”). Umowa w stosunku do Zamówienia („Umowa”) zawierana jest z chwilą dostarczenia Zamówienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego do Producenta w formie pisemnej, drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail lub : handlowy@mega-nysa.pl) lub pocztą.

2.2. Zamówienie oraz wszelkie jego zmiany wymagają formy pisemnej oraz pisemnego potwierdzenia przez Producenta, pod rygorem nieważności.

2.3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności, w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem jednoczesnej zapłaty odstępnego w kwocie równej kwocie zadatku wskazanego w Zamówieniu. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Umowa dotyczy Produktów niestandardowych, wykonywanych na specjalne zamówienie Zamawiającego tj. nieujętych w cenniku udostępnionym Zamawiającemu.

2.4 Producentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonał lub oświadczy, że nie zamierza wykonywać któregokolwiek z obowiązków określonych w Zamówieniu lub OWH lub innego uzgodnionego przez Strony, a opóźnienie Klienta przekracza 5 dni roboczych. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 60 dni od daty zdarzenia opisanego powyżej.

2.5. W przypadku odstąpienia przez Producenta od Zamówienia (lub Umowy), Producent uprawniony jest do zachowania zadatku otrzymanego od Zamawiającego.

III Ceny i termin realizacji

3.1. Ceny towarów oferowanych przez Producenta ustalane są w oparciu o cennik obowiązujący u Producenta w dniu złożenia Zamówienia (poprzez złożenie Zamówienia rozumie się otrzymanie Zamówienia przez Producenta). W przypadku Zamówienia na towar nietypowy, nie zawarty w cenniku Producenta, cena ustalana jest poprzez indywidualną wycenę.

3.2. Ceny określone w cennikach udostępnianych przez Producenta są wiążące do czasu powiadomienia przez Producenta o ich zmianie.

3.3. Zamawiający odpowiada w pełnej wysokości za dopłaty związane z wszelkimi zmianami, jakich dokona po złożeniu Zamówienia, a w szczególności: zmiany konstrukcyjne, zmiany wyposażenia, zmiany specyfiki zamówionego towaru, dostarczenie uszkodzonych i niewłaściwych podzespołów, niedostarczenie podzespołów lub części do realizacji towaru w terminie określonym przez Producenta.

3.4. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Producentowi dokumentacji niezbędnej do wykonania Umowy. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dopłaty lub zmianę terminów wykonania Umowy wynikające z opóźnień Zamawiającego w przedstawieniu dokumentacji niezbędnej do wykonania Umowy.

3.5. Cena oraz termin realizacji towaru ustalony w dniu zawarcia Umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w punktach poniższych.

3.6. Wszelkie zmiany związane z procesem produkcji towaru będącego przedmiotem Umowy, dokonane w trakcie wykonywania Umowy wpływają na wydłużenie ostatecznego terminu wykonania Umowy.

3.7 Dopłaty oraz wydłużenie terminu realizacji określone są przez Producenta, indywidualnie dla poszczególnych towarów będących przedmiotem Umowy.

3.8. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Producenta zadatku w wysokości wskazanej w Zamówieniu. Wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji towaru objętego Umową będą uważane za zadatek w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

3.9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy lub opóźnienie w realizacji Umowy, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej. Producent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w wybranej przez siebie formie o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Producenta zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Producenta, ograniczenia spowodowane działaniami władz państwowych, klęską żywiołową, strajkami itp.

IV Płatności

4.1 Zapłata za towar objęty Umową powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu przez Producenta faktury VAT, nie później jednak niż w terminie 7dni. W przypadku braku wymaganej płatności, po upływie 21 dni Producent może zachować 50% zapłaconego zadatku. Terminy płatności w każdym przypadku są określane w dniach i liczone są od daty dostarczenie faktury VAT.

4.2. O ile Producent i Zamawiający nie uzgodnili inaczej na piśmie, płatności należy dokonać na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Producenta. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania całości ustalonej ceny na rachunku bankowym Producenta. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w całości Zamawiający.

4.3. Producent zastrzega sobie prawo do niewydania towaru, w przypadku gdy całość kwoty stanowiącej zapłatę za dany towar nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Producenta.

4.4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu 30 dni od zgłoszenia przez Producenta realizacji danego towaru zgodnie z Umową . Po tym czasie naliczane będą koszty przechowywania towaru (w odniesieniu do pojazdu – koszty postoju pojazdu) wynoszące 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy rozpoczęty tydzień następujący po upływie wskazanego wyżej terminu odbioru towaru, nie więcej jednak niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, z zastrzeżeniem punktu 4.5. OWH.

4.5 Jeżeli Zamawiający nie odbierze zamówionego towaru w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta realizacji danego towaru zgodnie z Umową, po tym czasie Producent uprawniony jest do naliczania koszów przechowywania towaru (w odniesieniu do pojazdu – koszty postoju pojazdu) w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy tydzień, nie więcej jednak niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, oraz ma prawo odstąpienia od Umowy i sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej i w tym wypadku zatrzymania zadatku wpłaconego przez Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 4 miesięcy od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Producenta realizacji danego towaru zgodnie z Umową. Wymienione powyżej koszty naliczane będą przez Producenta do czasu sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej lub też do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, pomimo odstąpienia od Umowy.

V Zastrzeżenie prawa własności

5.1 Zamówione towary pozostają własnością Producenta do momentu zapłaty przez Zamawiającego całości ceny sprzedaży wskazanej w Umowie.

5.2 Do czasu zapłaty ceny sprzedaży Zamawiający nie może rozporządzać zamówionym towarem ani oddać go w użytkowanie.

VI Dostawa

6.1. Dostawa jest realizowana na warunkach aktualnie obowiązujących Incoterms EXW – towar jest dostarczony, gdy Producent wystawi go do dyspozycji w magazynie mieszczącym się na terenie swojej siedziby.

6.2. Zamawiający, w dniu przekazania towaru, posiada prawo do odbioru towaru w siedzibie Producenta.

6.3. Przed odbiorem towaru Producent umożliwi Zamawiającemu wizualną ocenę towaru oraz ewentualne próby ruchowe.

6.4. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie zgodności towaru z Umową. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego lub osobę odbierającą towar w jego imieniu stanowi potwierdzenie zgodności towaru z Umową.

VII Towar

7.1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje oraz jakość towaru zostały określone w niżej wskazanych Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji oraz europejskich normach ISO: a) ramy, skrzynie, osie wykonywane są według normy PN-EN ISO 13920; b) wymiary liniowe wykonywane są w klasie tolerancji „D”; c) wymiary kątów wykonywane są w klasie tolerancji „C”; d) prostolinijność, płaskość i równoległość wykonywane są w klasie tolerancji „H”; e) oględziny wizualne spoin dla stali wykonywane są według normy EN ISO 5817, w klasie jakości „B” dla połączeń doczołowych pasów podłużnic oraz dla połączeń pachwinowych pasów podłużnic ze środkami, wszystkie pozostałe oględziny spoin wykonywane są w klasie „C”; f) oględziny wizualne spoin dla aluminium wykonywane są według normy PN-EN ISO 10042 w klasie jakości „C”; g) dopuszczalne są drobne zacieki wewnątrz ram. h)kategoria korozyjności C3 wg normy EN ISO 12944-2 i EN ISO 12944-6.

VIII Rękojmia za wady towaru

8.1 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zostają wyłączone.

IX Gwarancja

9.1 Producent udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy, bez limitu kilometrów, z zastrzeżeniem punktu 9.2.

9.2. Producent udziela Zamawiającemu gwarancji na konstrukcje pojazdów na okres 36 miesięcy lub 240.000,00 km w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest planowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w ASO (Autoryzowanych Serwisach Obsługi).

9.3. Gwarancją objęte są wady fizyczne zakupionych towarów, powstałe z przyczyn tkwiących w danym towarze, uniemożliwiające prawidłowe działanie towaru, które powstały na skutek okoliczności, za które Producent ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu wydania towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej Zamawiającego, przy czym w przypadku nieodebrania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta realizacji danego towaru zgodnie z Umową okres gwarancji rozpoczyna swój bieg automatycznie w dniu następującym po upływie 2 miesięcy od zgłoszenia przez Producenta realizacji danego towaru zgodnie z Umową. Okres gwarancji biegnie jednak na nowo od momentu sprzedaży towaru osobie trzeciej, o której mowa w pkt 4.5 OWH.

9.4. Zgłoszenie gwarancyjne należy przesłać do Producenta pocztą lub drogą mailową na adres: serwis@mega-nysa.pl.

9.5. W zgłoszeniu gwarancyjnym należy wskazać: dane Zamawiającego; numer identyfikacyjny towaru / pojazdu; zdjęcia obrazujące wadę lub usterkę; zwięzły opis wady lub usterki.

9.6. W przypadku uznania przez Producenta, iż zgłoszona przez Zamawiającego wada lub usterka jest objęta udzieloną przez Producenta gwarancją oraz że powstała na skutek okoliczności, za które Producent ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  w okresie udzielonej przez niego gwarancji, Zamawiający ma prawo do bezpłatnej naprawy wady lub usterki, a w przypadku, gdy wady lub usterki nie dadzą się usunąć – do wymiany wadliwych części.

9.7. Realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji nastąpi poprzez jeden z trzech niżej określonych sposobów: a) Zamawiający dostarcza, na swój koszt, do siedziby Producenta towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym, a Producent dokonuje jego naprawy na swój koszt; b) W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Producenta nie jest możliwa, Zamawiający udostępnia miejsce i sprzęt umożliwiający usunięcie danej szkody przez Producenta; c) W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Producenta, a Producent nie jest w stanie usunąć usterki w siedzibie Zamawiającego, Producent wysyła zestaw naprawczy odpowiedni do usunięcia wady lub usterki oraz pokrywa koszty związane z montażem, wymianą lub naprawą towaru objętego zgłoszeniem gwarancyjnym. Koszt montażu, wymiany lub naprawy towaru szacowany jest na podstawie wewnętrznych norm zakładowych Producenta, wskazujących czas pracy dla wykonania określonych czynności.

9.8. Wady objęte gwarancją Producenta, ujawnione w okresie udzielonej gwarancji, będą usuwane w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia udostępnienia Pojazdu Zamawiającemu i weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru do Producenta. W przypadku, gdy do wykonania naprawy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części i komponentów, czas usunięcia wady ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na dostawę tych części i komponentów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów naprawy albo wymiany części spowodowane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

9.9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Zamawiający obowiązany jest przechowywać towar objęty zgłoszeniem gwarancyjnym w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie, zniszczenie oraz powiększenie się zgłaszanej usterki lub wady. 9.9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki i wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru, w szczególności na skutek okoliczności wskazanych w książce gwarancyjnej wydanej Zamawiającemu przez Producenta (jeżeli została wydana). 9.10. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Producenta za wady lub usterki towaru, nieuregulowanych w OWH stosuje się obowiązujące przepisy prawa dotyczące gwarancji przy sprzedaży oraz postanowienia książki gwarancyjnej wydanej Zamawiającemu przez Producenta (jeżeli została wydana).

9.11. Wszelkie wady i usterki, które mieszczą się w Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji Spawalniczych oraz wyszczególnionych europejskich normach ISO nie są objęte gwarancją udzielaną przez Producenta i nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia gwarancyjnego.

9.12. Uznanie wady przez Producenta nie nakłada na Producenta żadnych zobowiązań odszkodowawczych, chyba że Zamawiający poniósł szkodę na skutek umyślnego działania Producenta.

X Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10.2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia OWH nie tracą ważności.

10.3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH a treścią wydanej Zamawiającego książki gwarancyjnej, stanowiącej oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w książce gwarancyjnej.

10.4. W przypadku sprzeczności między postanowieniami OWH, a Umową, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Umowie.

10.5. Producent i Zamawiający będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Producenta.

10.6. W przypadku zawierania umów z zagranicznymi Zamawiającymi decydujące znaczenie w przypadku umów kilku języcznych ma tekst w języku polskim. 10.7. Wszelkie umowy zawierane przez Producenta są zawierane zgodnie z prawem polskim i podlegają prawu polskiemu.

10.8. Producent zastrzega prawo do zmiany niniejszych OWH.

10.9. Zmiana OWH dla swej ważności i wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie https://mega-nysa.pl/ wraz z przesłaniem informacji mailowej do Zamawiającego.

XI Dane osobowe

Menu