OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKISPRZEDAŻY

,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych
i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o.

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej: ,,OWS”, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu kodeksu cywilnego, integralną część Umów sprzedaży Produktów, zawieranych przez ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196021, NIP: 7542762431, o kapitale zakładowym
  w wysokości 60.000 zł, dalej zwany również jako: ,,Sprzedawca”.
 2. Postanowienia OWS mają zastosowanie, chyba że pisemna Umowa stanowi inaczej.
 3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie niepochodzących od ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie innych wzorów umownych ( ogólne warunki umów, warunki sprzedaży, wzory umów, regulaminy itp. ), za wyjątkiem tych wyraźnie przez ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie pisemnie zaakceptowanych.
 4. OWS dostępne są na stronie internetowej ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie pod adresem: www.mega-nysa.pl
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, otrzymanie przez Kupującego OWS wraz z jedną ofertą, uważa się za wiążące dla wszystkich kolejnych Umów (do czasu zmiany treści OWS).
 6. Odstępstwa od OWS są możliwe jedynie poprzez wyraźne, pisemne ( pod rygorem nieważności ) uzgodnienie przez Sprzedawcę i Kupującego.
 7. Postanowienia OWS nie dotyczą relacji Sprzedawca – konsument i tym samym nie uwzględniają uprawnień konsumenta, wynikających z rękojmi za wady fizyczne
  i prawne sprzedanego Produktu, ani też uprawnień zawartych w ustawie z dnia
  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Spełniając obowiązek nałożony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  ( Dz.U.2022.893 t.j. z dnia 2022.04.25 ), Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26 ). Niniejsze oświadczenie pozostaje w mocy do momentu złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o utracie statusu dużego przedsiębiorcy.

 

II. Definicje:

 1. OWS- niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Sprzedawca- ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie.
 3. Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt- produkt znajdujący się w ofercie handlowej Sprzedawcy, którego dotyczy Umowa, w szczególności: stalowe i aluminiowe naczepy do przewozu m.in.: płodów rolnych, kruszyw budowlanych, materiałów opałowych, złomu; naczepy i przyczepy do przewozu drewna dłużycowego oraz wózki rolnicze sprzęgające (typu dolly) oraz inne konstrukcje, stanowiące przedmiot indywidualnych projektów.
 5. Termin płatności- nieprzekraczalny dzień zapłaty zobowiązania Kupującego zawarty w fakturze VAT lub wynikający z Umowy.
 6. Umowa- umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w zakresie sprzedaży Produktów, znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy.
 7. Strony-łączne określenie Sprzedawcy i Kupującego,
 8. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 16:00, bez dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Oferty:

 1. Informacje dotyczące produktów Sprzedawcy, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Jakiekolwiek porozumienia, zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany składane ustnie przez pracowników lub przedstawicieli Sprzedawcy, w związku z zawarciem Umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie wiążą Sprzedawcy ani Kupującego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, czy Kupującego.

 IV Zamówienia:

 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie przesłanej drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą przez Sprzedawcę oferty wraz z niniejszymi OWS, w odpowiedzi na którą Kupujący składa Zamówienie drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy wskazany w ofercie wraz z oświadczeniem o akceptacji OWS oraz wpłaca zadatek w wysokości 10% wartości zamówienia lub inna kwotę ustalaną indywidualnie.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać co najmniej następujące dane Kupującego, na które będzie również wystawiana przez Sprzedawcę faktura VAT: nazwę, adres siedziby, adres e-mailowy, numer NIP Kupującego, określenie Produktu zgodnie z nazwą handlową lub symbolem numerycznym z oferty handlowej Sprzedawcy, ilość Produktów oraz termin i miejsce dostawy.
 3. W odpowiedzi na zamówienie, Sprzedawca w terminie 7 Dni roboczych przesyła drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą Kupującemu potwierdzenie zamówienia. Umowa zawierana jest z chwilą dostarczenia przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, przesłanego drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą.

 

V. Odstąpienie od umowy:

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia przyczyn, na które Sprzedawca nie miał wpływu, w tym zaistnienia siły wyższej, w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem jednoczesnej zapłaty odstępnego w kwocie równej kwocie zadatku wskazanego w ofercie oraz w potwierdzeniu zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie przysługuje Kupującemu
  w przypadku, gdy Umowa dotyczy Produktów niestandardowych, wykonywanych
  na specjalne zamówienie Kupującego, to znaczy nieujętych w ofercie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałą w wyniku odstąpienia od umowy szkodę Kupującego lub jego partnerów handlowych.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowymi i sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej oraz zatrzymania zadatku, w przypadku, gdy Kupujący nie wykonał lub oświadczy, że nie zamierza wykonywać któregokolwiek z obowiązków określonych w Umowie, w tym w potwierdzeniu zamówienia lub OWS lub innego uzgodnionego pisemnie przez Strony, zwłaszcza wtedy, gdy opóźnienie Kupującego w zapłacie przekracza 21 Dni roboczych od dnia doręczenia Kupującemu faktury VAT. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko wydarzeń, jakie mogą mu uniemożliwić wykonanie Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 60 dni od daty zdarzenia opisanego powyżej.2.a. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zachowania zadatku otrzymanego od Kupującego Prawo Sprzedawcy do zatrzymania zadatku przysługuje również wtedy, jeśli przyczyny niewykonania Umowy przez Kupującego nie należały do zakresu odpowiedzialności Kupującego.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

 

VI. Ceny i termin realizacji dostawy:

 1. Ceny Produktów oferowanych przez Sprzedawcę ustalane są w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia (poprzez złożenie Zamówienia rozumie się otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę ). W przypadku Zamówienia na Produkt nietypowy, niezawarty w cenniku Sprzedawcy, cena ustalana jest poprzez indywidualną wycenę.
 2. Ceny określone w cennikach udostępnianych przez Sprzedawcę są wiążące
  do czasu powiadomienia przez Sprzedawcę o ich zmianie.
 3. Kupujący odpowiada w pełnej wysokości za dopłaty związane z wszelkimi zmianami, jakich Kupujący dokona po złożeniu Zamówienia, a w szczególności: zmiany konstrukcyjne, zmiany wyposażenia, zmiany specyfiki zamówionego Produktu, dostarczenie uszkodzonych i niewłaściwych podzespołów, niedostarczenie podzespołów lub części do realizacji Produktu w terminie określonym przez Sprzedawcę. Wszelkie zmiany Kupujący może wprowadzić najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem zakończenia produkcji, wskazanym przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia. Po akceptacji zmian, Sprzedawca wystawia nowe potwierdzenie zamówienia i wysyła je Kupującemu drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą, wskazując nowy termin dostawy.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania Umowy.
 5. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za dopłaty lub zmianę terminów wykonania Umowy, wynikające z opóźnień Kupującego w przedstawieniu dokumentacji niezbędnej do wykonania Umowy.
 7. Cena oraz termin realizacji dostawy Produktu, ustalony w dniu zawarcia Umowy, może ulec zmianie również w przypadkach określonych w punktach poniższych.
 8. Wszelkie zmiany związane z procesem produkcji Produktu (w szczególności: wydłużenie terminu dostawy komponentów lub materiałów niezbędnych do produkcji) będącego przedmiotem Umowy, w tym także wynikające z zaistnienia przypadków siły wyższej ( zgodnie z uregulowaniami punktu XV. OWS ), zaistniałe w trakcie wykonywania Umowy wpływają na zmianę ostatecznego terminu wykonania Umowy.
 9. Dopłaty oraz zmiana terminu realizacji dostawy Produktu określone są przez Sprzedawcę indywidualnie dla poszczególnych Produktów będących przedmiotem Umowy.
 10. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy zadatku w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie kwoty uiszczone przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji Produktu objętego Umową będą uważane za zadatek w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

 

VII. Płatności:

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminach i formach wynikających z wystawionych przez Sprzedawcę faktur VA, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia Kupującemu faktury VAT, o ile co innego nie wynika z pisemnej Umowy.
 2. O ile nie zostało uzgodnione przez Strony inaczej na piśmie, płatności należy dokonać na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Sprzedawcy. Zapłaty uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w całości Kupujący.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewydania Produktu w przypadku gdy całość kwoty stanowiącej zapłatę za dany Produkt nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku braku płatności w terminie, Sprzedawca ma prawo kierować
  do Kupującego wezwania do zapłaty oraz zatrzymać wpłacony przez Kupującego zadatek, na zasadach opisanych w niniejszych OWS. Po tym terminie będą również naliczane ustawowe odsetki.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu w ciągu 30 dni od poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę drogą e-mailową o gotowości Produktu do odbioru. Po tym czasie Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy i sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej oraz zatrzymania w tym przypadku zadatku, ponadto naliczane będą koszty przechowywania Produktu (w tym koszty postoju), wynoszące 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy rozpoczęty tydzień następujący po upływie wskazanego wyżej terminu odbioru Produktu, nie więcej jednak niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Wymienione powyżej koszty naliczane będą przez Sprzedawcę do czasu sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej lub też do czasu odbioru Produktu przez Kupującego, pomimo odstąpienia od Umowy.
 6. Jeżeli Kupujący nie prześle Sprzedającemu do 21 dni informacji oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT od momentu poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę drogą e-mailową o gotowości Produktu do odbioru, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy i sprzedaży przedmiotu Umowy osobie trzeciej i w tym wypadku zatrzymania zadatku wpłaconego przez Kupującego.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 4 miesięcy od dnia zgłoszenia Kupującemu przez Sprzedawcę realizacji danego Produktu zgodnie z Umową.

 

VIII. Zastrzeżenie prawa własności:

 1. Zamówione Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty przez Kupującego wszelkich należności z tytułu zawartej Umowy. Do tego momentu Kupujący nie może rozporządzać zamówionym Produktem, ani oddać go w użytkowanie, przenosić własności, posiadania, dzierżenia Produktu na inne osoby ani ich używać dla własnych celów.
 2. Wystawienie faktury lub wydanie Kupującemu karty pojazdu bądź innych dokumentów umożliwiających dokonanie rejestracji Produktu, następuje wyłącznie w celu umożliwienia Kupującemu dokonania tej rejestracji Produktu i pozostaje bez wpływu na uzyskanie przez Kupującego realnego właścicielskiego władztwa nad Produktem.
 3. Ponadto własność pozostaje zastrzeżona w przypadku istnienia należności Sprzedawcy z tytułu innych transakcji bieżących wobec Kupującego do czasu wyrównania należności związanych z zakupem.
 4. Sprzedawca, na pisemne żądanie Kupującego, zrezygnuje z zastrzeżenia własności, jeżeli Kupujący spełnił wszystkie zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży, a na pozostałe należności z transakcji bieżących ustanowił odpowiednie, uzgodnione na piśmie ze Sprzedawcą, zabezpieczenie.

IX. Zasady dostawy:

 1. Dostawa jest realizowana na warunkach aktualnie obowiązujących Incoterms 2020: EXW siedziba Sprzedawcy, Nysa, Polska-Produkt jest dostarczony, gdy Sprzedawca wystawi go do dyspozycji Kupującego w magazynie mieszczącym się na terenie swojej siedziby.
 2. Kupujący, w dniu przekazania Produktu, posiada prawo do odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Przed odbiorem Produktu, Sprzedawca umożliwi Kupującemu wizualną ocenę Produktu, ewentualne próby ruchowe.
 4. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest pisemny protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi potwierdzenie zgodności Produktu z Umową. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez Kupującego lub osobę odbierającą Produkt w jego imieniu stanowi potwierdzenie zgodności Produktu z Umową.

 

X. Produkt:

Gatunki, wymiary, masy, tolerancje oraz jakość Produktu zostały określone w niżej wskazanych Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji oraz europejskich normach ISO: a) ramy, skrzynie, osie wykonywane są według normy PN-EN ISO 13920; b) wymiary liniowe wykonywane są w klasie tolerancji „D”; c) wymiary kątów wykonywane są w klasie tolerancji „C”; d) prostolinijność, płaskość i równoległość wykonywane są w klasie tolerancji „H”; e) oględziny wizualne spoin dla stali wykonywane są według normy EN ISO 5817, w klasie jakości „B” dla połączeń doczołowych pasów podłużnic oraz dla połączeń pachwinowych pasów podłużnic ze środkami, wszystkie pozostałe oględziny spoin wykonywane są w klasie „C”;
f) oględziny wizualne spoin dla aluminium wykonywane są według normy PN-EN ISO 10042 w klasie jakości „C”; g) dopuszczalne są drobne zacieki wewnątrz ram; h)kategoria korozyjności C3 wg normy EN ISO 12944-2 i EN ISO 12944-6.

 

XI. Transport:

 1. Koszt, zorganizowanie, wybór i ryzyko transportu obciąża Kupującego.
 2. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z momentem wydania mu Produktu przez Sprzedawcę, a w przypadku  powierzenia Produktu przewoźnikowi, z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi.
 3. Najpóźniej do 7 Dni roboczych po dostawie Produktu, Kupujący ma obowiązek dokonać dokładnego sprawdzenia zgodności rodzaju, ilości i jakości dostarczonego Produktu z Umową. W tym samym terminie ma obowiązek zgłosić na piśmie przesyłką poleconą Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezgodności dostarczonego Produktu z Umową.

 

XII. Odpowiedzialność:      

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn przez niego zawinionych, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktu, jego niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody, na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w ramach której Produktu miał być eksploatowany, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkt być połączony.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich szkód, nieobjętych wyłączeniem, zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% ceny netto, przy czym to ograniczenie kwotowe nie znajdzie zastosowania do szkód powstałych z winy umyślnej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podmioty trzecie, działające na zlecenie Kupującego lub własne, to jest w szczególności: firmy transportowe/kierowców / przewoźników, które w wyniku niezachowania należytej ostrożności przy dokonywaniu załadunku Produktu, w szczególności wskutek niewłaściwego manewrowania, doprowadzą do uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek mienia Sprzedawcy, znajdujących się w siedzibie Sprzedającego.

XIII. Rękojmia za wady Produktu:

Wobec udzielenia uprawnień gwarancyjnych, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu jest wyłączona.

 

XIV. Gwarancja:

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji:

a)na konstrukcje pojazdów, wytwarzane przez Sprzedawcę na okres 36 miesięcy bez limitu kilometrów dla pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. b) na konstrukcje pojazdów, wytwarzane przez Sprzedawcę na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów dla pojazdów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska,
 2. c) na konstrukcje pojazdów, wytwarzane przez Sprzedawcę na okres 12 miesięcy bez limitu kilometrów dla pojazdów zarejestrowanych w krajach poza Unią Europejską,
 3. d) na pozostałe podzespoły wytwarzane przez producentów zewnętrznych na okres 24 miesięcy lub według warunków producentów zewnętrznych.

– z zastrzeżeniem punktu XIV. 2.

 1. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest planowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w ASO ( Autoryzowanych Serwisach Obsługi ).
 2. Gwarancją objęte są wady fizyczne zakupionych Produktów, powstałe z przyczyn pierwotnie tkwiących w danym Produkcie, uniemożliwiające prawidłowe działanie Produktu, które powstały na skutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu wydania Produktu Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przy czym w przypadku nieodebrania przez Kupującego przedmiotu Umowy w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez Sprzedawcę realizacji danego Produktu zgodnie z Umową, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg automatycznie w dniu następującym po upływie 2 miesięcy od zgłoszenia przez Sprzedawcę realizacji danego Produktu zgodnie z Umową. Okres gwarancji biegnie jednak na nowo od momentu sprzedaży Produktu osobie trzeciej, o której mowa w niniejszych OWS.
 3. Zgłoszenie gwarancyjne należy przesłać do Sprzedawcy przesyłką poleconą na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą e-mailową na adres: serwis@mega-nysa.pl.
 4. W zgłoszeniu gwarancyjnym należy wskazać: następujące dane Kupującego: numer identyfikacyjny Produktu / pojazdu; zdjęcia obrazujące wady; zwięzły opis wady.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę, iż zgłoszona przez Kupującego wada jest objęta udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją oraz, że powstała na skutek okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  w okresie udzielonej przez niego gwarancji, Kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy wady, a w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć – do wymiany wadliwych części.
 6. Realizacja uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji nastąpi poprzez jeden
  z trzech niżej określonych sposobów: a) Kupujący dostarcza, na swój koszt,
  do siedziby Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym, a Sprzedawca dokonuje jego naprawy na swój koszt;
 7. b) W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Sprzedawcy nie jest możliwa, Kupujący udostępnia miejsce i sprzęt umożliwiający usunięcie danej szkody przez Sprzedawcę;
 8. c) W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w siedzibie Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie usunąć wady w siedzibie Kupującego, Sprzedawca wysyła zestaw naprawczy odpowiedni do usunięcia wady oraz pokrywa koszty związane z montażem, wymianą lub naprawą Produktu objętego zgłoszeniem gwarancyjnym. Koszt montażu, wymiany lub naprawy Produktu szacowany jest na podstawie wewnętrznych norm zakładowych przedawcy, wskazujących czas pracy dla wykonania określonych czynności.
 9. 8. Wady objęte gwarancją Sprzedawcy, ujawnione w okresie udzielonej gwarancji, będą usuwane w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia udostępnienia pojazdu Kupującemu i weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu do Sprzedawcy. W przypadku, gdy do wykonania naprawy konieczne jest sprowadzenie niezbędnych części i komponentów, czas usunięcia wady ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na dostawę tych części i komponentów, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przesyłką poleconą bądź drogą e-mailową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów naprawy albo wymiany części spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 10. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego Kupujący obowiązany jest przechowywać Produkt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie, zniszczenie oraz powiększenie się zgłaszanej wady.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu przez Kupującego oraz na skutek okoliczności wskazanych w książce gwarancyjnej, wydanej Kupującemu przez Sprzedawcę (jeżeli została wydana).
 12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu, nieuregulowanych w OWS, stosuje się obowiązujące przepisy prawa, dotyczące gwarancji przy sprzedaży oraz postanowienia książki gwarancyjnej, wydanej Kupującemu przez Sprzedawcę (jeżeli została wydana).
 13. Wszelkie wady, które mieszczą się w Tolerancjach Ogólnych Dotyczących Konstrukcji oraz wyszczególnionych w europejskich normach ISO nie są objęte gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę i nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu zgłoszenia gwarancyjnego.
 14. Uznanie wady przez Sprzedawcę nie nakłada na Sprzedawcę żadnych zobowiązań odszkodowawczych, chyba że Kupujący poniósł szkodę na skutek umyślnego działania Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami, gdyż okaże się, że uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub nie wykryto żadnej wady, za którą odpowiedzialny jest Sprzedawca.
 16. Gwarancja nie dotyczy wad będących wynikiem normalnego zużycia lub zniszczenia Produktu.

 

XV. Siła wyższa:

 1. Strony nie są odpowiedzialne za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, w szczególności: klęsk żywiołowych ( takich, jak na przykład: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów, epidemia, stan zagrożenia epidemicznego ), ataku terrorystycznego, strajku, zamieszek, działań wojennych, przewrotów wojskowych, działań władz państwowych (takich jak na przykład: blokady granic państwowych, wprowadzenie zakazów eksportu, czy importu), a także innych zdarzeń zewnętrznych o charakterze nieuchronnym i nadzwyczajnym, na które Strona nie ma żadnego wpływu i których nie mogła uniknąć.
 2. Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy w wyniku siły wyższej, poinformuje drogą e-mailową bądź przesyłką poleconą bezzwłocznie, najpóźniej do 5 Dni roboczych drugą Stronę o wystąpieniu i ustaniu sił wyższej.
 3. Brak powiadomienia zgodnie z punktem 2. powyżej oznacza, że Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na okoliczność siły wyższej jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 4. Strona, u której wystąpiły utrudnienia w wykonaniu umowy związane z siłą wyższą, podejmie wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie umowy.

 

XVI. Poufność:

 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności: treść Umowy wraz ze zmianami, informacje techniczne, technologiczne, handlowe, marketingowe, organizacyjne i finansowe, dotyczące każdej ze Stron, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.
 2. Strony nie będą ujawniać tych informacji, bez uprzedniej pisemnej wyraźnej zgody drugiej Strony, w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania tych informacji do własnych celów niezwiązanych z realizacją Umowy.3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w punkcie 1. powyżej, obowiązuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony w odrębnej pisemnej umowie o zachowaniu poufności postanowią inaczej.

 

XVII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych OWS, pozostałe postanowienia OWS nie tracą ważności.
 3. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszych OWS a treścią wydanej Kupującemu książki gwarancyjnej, stanowiącej oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu kodeksu cywilnego, pierwszeństwa udziela się postanowieniom zawartym w książce gwarancyjnej.
 4. W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszych OWS, a Umową, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Umowie, z tym, że nie wyłącza to stosowania pozostałych postanowień niniejszych OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umów. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W przypadku zawierania Umów z zagranicznymi Kupującymi, decydujące znaczenie w przypadku Umów kilkujęzycznych ma tekst w języku polskim.
 7. Wszelkie Umowy zawierane przez Strony są zawierane zgodnie z prawem polskim i podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany niniejszych OWS.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWS,
  co dla swej ważności i wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie internetowej ,,MEGA” – Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o. siedzibą w Nysie pod adresem: www.mega-nysa.plwraz z przesłaniem informacji e-mailowej do Kupującego wraz z załączonymi nowymi OWS w pliku pdf. Kupujący będzie związany postanowieniami nowych OWS, o ile nie wypowie ich na piśmie przesyłką poleconą w terminie trzydziestu 30 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy informacji
  e-mailowej o zmianie OWS, o której mowa w zdaniu poprzednim. Zmiana OWS nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 10. Jakiekolwiek zmiany w ramach uzgodnień Stron niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 12. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych. Uzasadniony interes Stron stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z informacjami w zakresie ochrony danych osobowych i zasadami ich przetwarzania, znajdującymi się na stronie internetowej o adresie: https://mega-nysa.pl/kariera/polityka-personalna-firmy/ Kupujący przekaże te informacje osobom fizycznym, z którymi współpracuje przy realizacji Umowy.